EMAIL: amie2020amie2022@gmail.com

Yuan Ze University
Address: 135 Yuan-Tung Road,Chung-Li,Taiwan 32003,R.O.C.

2022/11/18~19:
National Sun Yat-sen University
Address: No.70 Lien-hai Rd., Kaohsiung 804, Taiwan, R.O.C.