Yuan Ze University

Address : 135 Yuan-Tung Road, Chung-Li, Taiwan 32003, R.O.C.
TEL : +886-3-463-8800 Ext.2527
FAX : +886-3-463-8907
Email : 2019amie@gmail.com

TEL : +886-3-463-8800 Ext.2527       FAX : +886-3-463-8907       EMAIL : 2019amie@gmail.com
Address : 135 Yuan-Tung Road,Chung-Li,Taiwan 32003,R.O.C.